سامانه پلاک خوان خودرو

 
سامانه پلاک خوان خودرو
پلاک خوان هوشمند
تردد خودرو ها و امنیت در پارکینگ ها همیشه دغدغه سازمانها و شرکتها بوده، با نصب دوربین های پلاک خوان خودرو، و نرم افزار پلاک خوان کارادوهزار که مجوز ورود و خروج و رزرو پارکینگ را صادر و گزارش گیری جامع و کامل از ثبت پلاک خوردو در اختیار مسئولین امر قرار میدهد.

ایـن سـامانه بـا توجـه بـه نیازهـاى ویـژه مخصـوص تامیـن امنیـت پارکینـگ تولیـد و عرضـه گردیـد اسـت.در ایـن سامــانه از موتـور پردازشـگر تصویـر قدرتمنـد و بومـى سـازى شـده، جهـت تبدیـل عکـس پـلاک ملـى بـه متـن اسـتفاده شـده اسـت. نحـوه عملکـرد بدیـن صـورت اسـت کـه بـا کمـک تصــویر زنـده از دوربیـن ، پـس از تشـخیص پـلاک در صورتـى کـه خـودرو تعریـف شــده باشــد و همچنیـن مجــاز بـه ورود در زمـان تعریف شده باشد به گیت ورودى فرمان داده میشود.

  •  مانیتورینگ آنلاین
  •  گزارشهاى امارى
  •  فرمان به راه بند
  •  ارتباط از طریق وب سرویس
  •  قابلیت تعریف خودورى مهمان و همراهان
  •  قابلیت اتصال به انواع دوربین هاى تحت شبکه
  •  امکان اتصال به انواع کارتخوان(برد بلند-بدون تماس)
  •  تشخیص هوشمند پلاک هاى ملى با استفاده از موتور پردازشگر پلاک
  •  پردازش خودکار تصاویر به محض قرارگیرى در محدوده دید دوربین
  •  قابلیت تعریف انواع گروه هاى کاربرى با امکان اختصاص انواع محدودیت ها زمانى
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.