فهرست محصولات | اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون

اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون رستوران " کارا وب "
Canteen Management System
مدیریت رستوران  - صدور فیش
دارای پایانه متکی به خود Stand alone
کارا دوهزار

53

(۲ رای)
سامانه اتوماسیون تغذیه مدیریت رستوران و رزرواسیون "کارا وب "
برای سهولت و سرعت بخشیدن به رزرو و دریافت غذا و متعاقبا ارایه گزارش های کاربردی طراحی شده است
تنها سیستم رستوران دارای پایانه Stand alon