سامانه پلاک خوان خودرو

نرم افزار مدیریت پارکینگ پلاک خوان کارا

 

 سامانه پلاک خوان کارا در راستای اتوماسیون تردد و مدیریت هوشمند پارکینـگ توسط شرکت دانش بنیان کارا دوهزار تولیـد و عرضـه گردیـد اسـت.در ایـن سامــانه از موتـور پردازشـگر تصویـر قدرتمنـد و بومـى سـازى شـده، جهـت تبدیـل عکـس پـلاک ملـی بـه متـن اسـتفاده شـده اسـت. نحـوه عملکـرد بدیـن صـورت اسـت کـه بـا کمـک تصــویر زنـده از دوربیـن ، پـس از تشـخیص پـلاک خودرو در صورتـى کـه خـودرو تعریـف شــده باشــد و همچنیـن مجــاز بـه ورود در زمـان تعریف شده باشد به گیت ورودى فرمان داده میشود.

 

پلاک خوان

 
 •  مانیتورینگ آنلاین و مدیریت پارکینگ
 •  گزارشهاى امارى و  نموداری 
 •  فرمان به راه بند Barrier 
 •  ارتباط از طریق وب سرویس
 •  اتصال به نرم افزار حضور غیاب - ثبت تردد مدیران با خودرو 
 •  قابلیت تعریف خودورى مهمان و همراهان
 •  قابلیت اتصال به انواع دوربین هاى تحت شبکه IP Camera 
 •  امکان اتصال به انواع کارتخوان RFID : برد بلندUHF - بدون تماس Proxy Mifare 
 •  تشخیص هوشمند پلاک ملى با استفاده از موتور پردازشگر پلاک خوان 
 •  پردازش تصویر کارا دارای  Pre Process  , Post Process  
 •  پردازش خودکار تصاویر به محض قرارگیرى در محدوده دید دوربین
 •  قابلیت تعریف انواع گروه هاى کاربرى با امکان اختصاص انواع محدودیت ها زمانى