سامانه پلاک خوان خودرو

نرم افزار مدیریت پارکینگ پلاک خوان بـا توجـه بـه نیازهـاى ویـژه مخصـوص مدیریت هوشمند پارکینـگ تولیـد و عرضـه گردیـد اسـت.در ایـن سامــانه از موتـور پردازشـگر تصویـر قدرتمنـد و بومـى سـازى شـده، جهـت تبدیـل عکـس پـلاک ملـى بـه متـن اسـتفاده شـده اسـت. نحـوه عملکـرد بدیـن صـورت اسـت کـه بـا کمـک تصــویر زنـده از دوربیـن ، پـس از تشـخیص پـلاک در صورتـى کـه خـودرو تعریـف شــده باشــد و همچنیـن مجــاز بـه ورود در زمـان تعریف شده باشد به گیت ورودى فرمان داده میشود.

 

پلاک خوان

 
  •  مانیتورینگ آنلاین
  •  گزارشهاى امارى
  •  فرمان به راه بند
  •  ارتباط از طریق وب سرویس
  •  قابلیت تعریف خودورى مهمان و همراهان
  •  قابلیت اتصال به انواع دوربین هاى تحت شبکه
  •  امکان اتصال به انواع کارتخوان(برد بلند-بدون تماس)
  •  تشخیص هوشمند پلاک هاى ملى با استفاده از موتور پردازشگر پلاک
  •  پردازش خودکار تصاویر به محض قرارگیرى در محدوده دید دوربین
  •  قابلیت تعریف انواع گروه هاى کاربرى با امکان اختصاص انواع محدودیت ها زمانى