محصولات

دستگاه Safe DOC
کارا دوهزار

55

کدملی کالا: 2232300806910001
حفاظت از اسناد و اطلاعات با استفاده از سنسور Biometric
اشتراک گذاری امن داده ها
دستگاه Safe USB

54

کد ملی کالا: 2239200806910001
احراز هویت در زمان power on با جلوگیری از حفظ live USB